top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

נייר עמדה בנושא סמכות הכנסת לשנות חוקי יסוד

עודכן: 28 בפבר׳ 2023


 


נייר עמדה מספר 9 של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

בנייר עמדה זה אנו בוחנים את השאלה האם כוחו של הרוב הקואליציוני בכנסת הינו בלתי-מוגבל. אנו דוחים את הטענה שלפיה די בכך שהכנסת תכנה הסדר כלשהו "חוק-יסוד", כדי שתוקנה לה הסמכות לקרוא לאור לילה ולחושך יום, להרשיע צדיק ולהצדיק רשע. אנו מראים כי הדין הוא שכוחה של הכנסת מוגבל, ואם תחרוג מגבולות סמכותה – וכך יקרה אם תאומץ ההצעה של חה"כ לוין ורוטמן לחיסול עצמאות הרשות השופטת ולשלילת האפשרות לבצע ביקורת שיפוטית על חוקים המתקראים חוקי יסוד – לא יהיה תוקף לחקיקה כזו.


אנו מראים כי הסמכות לקבוע את כללי המשחק מוגבלת משני היבטים עיקריים: האחד אמפירי, הדרישה להסכמה לאומית רחבה, בכנסת ובציבור, שהיא תנאי לתיקון הכללים הקיימים שתכליתו הסרת מגבלות שמוטלות על רשויות השלטון; והשני עקרוני, הדרישה שתיקונים של חוקי היסוד יעלו בקנה אחד, מבחינת תוכנם, עם עקרונות יסוד של השיטה הדמוקרטית.


אנו סבורים התיקונים המוצעים נהנים אמנם מתמיכת הרוב המזדמן בכנסת, אולם הם חותרים תחת עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ואינו זוכה להסכמה ציבורית רחבה, ולכן לכנסת אין כלל סמכות לחוקקם.


לנייר העמדה המלא ראו בקובץ המצורף.


נייר עמדה מס׳ 9 סמכות הכנסת לשנות חוקי יסוד
.pdf
הורידו את PDF • 649KB


מאת: פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה - https://www.lawprofsforum.org/

Comments


bottom of page